اخبار و اعلانات

همکاری علمی فصلنامه رهپویه هنرهای نمایشی با انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران

دانشگاه سوره در پی تفاهم نامه ای که با انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران در تاریخ 24 بهمن ماه امضا کرد، قرار شد فعالیت های مشترک آموزشی و پژوهشی را طی این توافق نامه به انجام رسانند. یکی از مفاد این تفاهم نامه حمایت علمی این انجمن از نشریه رهپویه هنرهای نمایشی بود که از تاریخ 24 بهمن ماه با درج آرم انجمن در صفحه نخست نشریه شکل اجرایی به خود گرفت. این همکاری می تواند موجب گسترش زمینه های علمی و مطالعاتی در حوزه هنرهای نمایشی تطبیقی شود و حاصل آن تولید و انتشار مقالات مرتبط با این حوزه در فصلنامه باشد. 

مطالعه بیشتر