داوران

1-دکتر محمدرضا حسنائی (استاد دانشگاه هنر تهران) hosnaee@art.ac.ir

2- دکتر محمد شهبا (استاد دانشگاه هنر تهران) shahba@gmail.com

3-دکتر سید علی روحانی (دانشیار دانشگاه هنر تهران) alirouhani1@yahoo.com

4- دکتر شهاب الدین عادل (دانشیار دانشگاه سوره) adel@art.ac.ir

5- دکتر شهاب اسفندیاری (دانشیار دانشگاه هنر تهران) shb_esf@yahoo.com

6- دکتر علی رجب زاده طهماسبی (دانشیار دانشگاه صدا و سیما) ali_tahmasebi@hotmail.com

7- دکتر فرشاد فرشته حکمت (دانشیار دانشگاه تهران) fhekmat@ut.ac.ir

8- دکتر مسعود نقاش زاده (دانشیار دانشگاه صدا و سیما) m.naghashzadeh@iribu.ac.ir

9- دکتر عبدالحسین لاله (دانشیار فرهنگستان هنر) lalehhosein@gmail.com

10- دکتر کیارش زندی (استادیار دانشگاه سوره) zandikiyarash@yahoo.com

11- دکتر بهروز محمودی بختیاری (دانشیار دانشگاه تهران)  b_m_bakhtari@yahoo.com

12- دکتر محمد حسین ناصربخت (استادیار دانشگاه هنر) bakhtbs@gmail.com

13-دکتر بهارک محمودی (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی) baharak.mahmoodi@atu.ac.ir

14- دکتر اعظم راودراد (استاد دانشگاه تهران) ravadrad@ut.ac.ir

15- دکتر وحید اله موسوی (استادیار دانشگاه صدا و سیما) vahid.moosavi@iribu.ac.ir