کارکرد دیجیتال میکاپ در سینمای معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد انیمیشن، دانشگاه سوره تهران، ایران.

2 دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

اهمیت جلوه‌های بصری دیجیتال در سینمای معاصر سبب شده تا مطالعه و بررسی علوم و فنون این فناوری کارآمد موضوعی حائز اهمیت قلمداد شود. در سینمای امروز استفاده از جلوه‌های ویژه بصری برای خلق شخصیت‌های دیجیتالی در حال گسترش و توسعه است به گونه‌ای که گاه برای مخاطب تشخیص شخصیت واقعی از دیجیتالی غیرممکن است. پژوهش حاضر با هدفی کاربردی در پی ارزیابی حوزه‌ مطالعاتی کمتر شناخته شده در ایران پیرامون دانش دیجیتال میکاپ در سینما است. از این‌روی مراحل شکل‌گیری دیجیتال میکاپ و عناصر تأثیرگذار بر آن در طول جریان تولید و فیلمبرداری دسته بندی و واکاوی شده است. مسئله اصلی پژوهش جستار ویژگیهای گریم دیجیتالی در آفرینش، حفظ زیبایی شناسی و واقع نمایی تصاویر می‌باشد. روش تحقیق کیفی با رویکردی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه‌ای مکتوب، تصویری و شنیداری است. از این‌روی جهت آشکارسازی مسئله پژوهش فیلم «مورد عجیب بنجامین باتن» از موارد مطلوب گزینش و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات