اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسین ساعی

ارتباطات استادیار گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران ایران

saeiiribu.ac.ir

سردبیر

محمد رضا حسنائی

انیمیشن استاد گروه آموزشی انیمیشن، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

hosnaeeart.ac.ir

جانشین سردبیر

شهاب اسفندیاری

سینما دانشیارگروه سینما، دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر ، تهران، ایران

shb_esfyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

علی رجب زاده طهماسبی

سینما و تلویزیون دانشیار دانشکده تولید، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

ali_tahmasebihotmail.com

سید علی روحانی

سینما دانشیار گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر،تهران ایران

alirouhani1yahoo.com

کیارش زندی

انیمیشن استادیاردانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

zandikiyarashyahoo.com

محمد شهبا

مطالعات قیلم استاد گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

shahbagmail.com

شهاب الدین عادل

سینما دانشیار گروه سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

adelart.ac.ir

فرشاد فرشته حکمت

تئاتر دانشیار گروه هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

fhekmatut.ac.ir

عطا الله کوپال

نمایش دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

koopalkiau.ac.ir

عبدالحسین لاله

سینما دانشیار پژوهشی، فرهنگستان هنر، تهران، ایران.

lalehhoseingmail.com

مسعود نقاش زاده

سینما دانشیار دانشکده تولید، دانشگاه صدا و سیما،تهران ایران

m.naghashzadehiribu.ac.ir

مهران هوشیار

صنایع دستی و هنر اسلامی دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

houshiarsoore.ac.ir

مدیر داخلی

رامتین شهبازی

سینما و تئاتر معاون دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

shahbazi.ramtingmail.com
09123095723
0000-0002-6543-1747

کارشناس نشریه

مریم جلالی

سینما دانشکده هنر- دانشگاه سوره

m.jalali1374gmail.com
66374499