دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه‌ی بازتوزیع محسوسات در آثار ژان ژنه با تکیه بر آرای ژاک رانسیر – مطالعه‌ی موردی: نمایشنامه‌ی سیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/rpa.2023.1973683.1041

سارا بیتوئی؛ محمد هاشمی


تئاتر تخطی مجاز: بررسی تئاتر به مثابه آیینی رهایی بخش تحکیم کننده در جامعه با تکیه بر آراء ویکتور ترنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22034/rpa.2023.1972646.1040

علی حاجی ملاعلی