بررسی تطبیقی مضامین و درونمایه های کتب مقدس در آثار اقتباسی انیمیشن سینمایی، نمونه مطالعاتی: انیمیشن عزیز مصر و فیلشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد انیمیشن، ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎزﯾﺎر، رویان، ایران.

چکیده

چکیده:

امروزه حجم بسیار زیادی از تولیدات سینمایی از طریق اقتباس از انواع منابع و متون نوشتاری، ادبی تولید می شوند. اغلب آثار اقتباسی معمولا از متون تاریخی، رمان‌ها، نمایشنامه‌ها، داستان های کوتاه، متون مذهبی و غیره تشیکل می‌شوند. به بیان دیگر اقتباس همواره راهی برای تولید انواع محتوا که در متون گذشته تولید شده، در رسانه ای تازه به شمار می رود. اهمیت و جذابیت برخی از متون گذشته، بویژه متون مذهبی به حدی است که در عرصه سینما گاه شاهد اقتباس‌های متعدد از یک اثر بوده ایم.این پژوهش با مطالعه نمونه‌های انیمشین‌های اقتباسی ایرانی و خارجی، که منبع اقتباسی آنها از کتب مقدس بوده، به بررسی مضامین و درونمایه های موجود در متون مذهبی و چگونگی اقتباس از این درونمایه ها در انیمیشن‌های سینمایی با روش توصیفی، تحلیلی می پردازد. لیندا هاچن اعتقاد دارد که لازم است اثر اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ را ابتدا به عنوان یک محصول مستقل مورد مطالعه قرار داد و سپس به جنبه ها و ابعاد اقتباس در آن پرداخت؛ لذا نظرگاه او به عنوان رویکرد نظری در این پژوهش مد نظر قرار می گیرد. براساس نظر ﻫﺎﭼﻦ که اﻗﺘﺒﺎس را از سویی ﺑﻪ عنوان ﻓﺮآورده، و اثری مستقل، و از سویی اثری که بخشی از هویت خود را به عنوان یک فرآورده‌ی اقتباسی، وامدار اثر اصلی می‌داند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد، یکی از کارکردهای مهم اقتباس در آثار انیمیشن، احیای دوباره مضامین و درونمایه های آثار کهن و فراموش شده ادبی، تاریخی و مذهبی و درونمایه‌های تـربیتی و اخلاقی است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات