مطالعۀ قابلیت های تدریس حسن نیرزادۀ نوری به کمک نمایش ایرانی بر پایۀ آرای هانری ژیرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ادبیات نمایشی دانشگاه سوره

2 مربی دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

چکیده

بی­ شک امر تعلیم و تربیت یکی از بزرگترین دغدغه­ های بشر در طول تاریخ بوده است و تعدد نظریه­ های تربیتی خود نشان از اهمیت این موضوع نزد همه فرهنگ ­های بشری دارد. به روز شدن و ایستا نبودن نظریه ­های تربیتی نیز خود مؤید تکاپو و قابلیت ­های ضمنی و عینی امر تعلیم و تربیت است که در عصر حاضر به همراهی با نظریه ­های انتقادی انجامیده است. هانری ژیرو یکی از مهمترین نظریه­ پردازان انتقادی معاصر و واضع نظریه تعلیم و تربیت مرزی است. این نظریه که یکی از اثربخش ­ترین نظریات تربیتی پست ­مدرنیستی است با اهداف رهایی­ب خش سعی در تربیت نسل­ های جدید برای زندگی دموکراتیک در یک جامعه مساوات­ خواه دارد. حسن نیرزاده نوری، معلمی ایرانی است که از دهه سی تا دهه شصت خورشیدی به آموزش و تعلیم الفبا با کمک گرفتن از هنر نمایش پرداخته است. روش به کارگیری ارکان نمایش ایرانی توسط او فراتر از تعلیم صرف الفبا، به پرورش فکری و معنوی دانش ­آموزان می­ انجامد. پژوهش پیش رو به روش تحلیلی - توصیفی صورت گرفته و قصد دارد تا با مطالعه مؤلفه ­های تدریس نیرزاده و انطباق آنها با نظریه تعلیم و تربیت مرزی ژیرو، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که شیوه نیرزاده چگونه می­ تواند همسو با مؤلفه­ های تربیتی هانری ژیرو شمرده شود؟ و پرسش فرعی اینکه شیوه تدریس نیرزاده با چه بخش یا بخش­ هایی از نظریه ژیرو تفاوت دارد؟ این پژوهش خود را بر این فرضیه استوار می ­سازد که آموزش ابتدایی در ایران با بهره­ مندی از هنر نمایش می ­تواند خود را به نظریات تعلیم و تربیت پست­ مدرن ژیرو (نظریه تعلیم و تربیت مرزی) نزدیک کند و در عین حال ارزش ­های بومی خود را حفظ کرده، به نسل نوآموز انتقال دهد.                

کلیدواژه‌ها


اسپولین، ویولا (1389). بداهه­پردازی برای تئاتر. ترجمه حسین فدایی حسین. تهران: انتشارات نمایش.
آشفته، رضا (1391). سرگذشت نمایش در ایران. تهران: نشر افق.
احمدآبادی آرانی، نجمه؛ زیباکلام مفرد، فاطمه؛ محمدی، آزاد (1395). «بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت انتقادی از منظر ژیرو و هابرماس با نظریه کاربردی آن برای اصلاح نظام تعلیم و تربیت ایران». فصلنامه ارزش­شناسی در آموزش. سال اول.  بهار 1395. شماره اول. ص­ص 61- 80.
براهیمی، منصور (1381). «نگاهی به بنیان­های نظری آموزش و نمایش». خیال. پاییز 1381. شماره 3. ص­ص 34-69.
داستانی، محمدتقی (1385). «تنها یکی در هر زمانه/ شرح انتقادی اندیشه­های اجتماعی و سیاسی ابونصر فارابی». خردنامه همشهری. شماره 1. شهریور 1385. ص­ص 53-54.
دولت­آبادی، حسن (1396). تربیت به کمک نمایش و تئاتر. تهران: سوره مهر.
دیناروند، حسن و ایمانی، آزاد (1387). «تبیین نظریه انتقادی، تعلیم و تربیت انتقادی و دلالت­های تربیتی آن از منظر فریره و ژیرو و نقد آن». فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی. دانشگاه الزهرا(س). دوره 4. پاییز 1387. شماره 3. ص­ص 145- 176.
زیباکلام مفرد، فاطمه؛ محمدی، حمدالله (1393الف). اندیشه­های تربیتی هنری ژیرو. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زیباکلام مفرد، فاطمه؛ محمدی، حمدالله (1393ب). «بررسی تطبیقی تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و هنری ژیرو با نظریه کاربرد آن برای اصلاح نظام تعلیم و تربیت». فصلنامه پژوهش­های کاربردی و روانشناختی. شماره 3. سال پنجم. ص­ص 19- 38.
شکاری، عباس؛ احمد آبادی آرانی، نجمه؛ فتاحی، ندا (1393). «تعلیم و تربیت مرزی با تاکید بر دلالت­های تربیتی ژیرو در تحولات تربیتی». پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت. 4(1). ص­ص 131- 150.
فرمهینی فراهانی، محسن (1383). پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت. تهران: آییژ.
فِیرکلاف، گوردون و دیگران (1391). نمایش و آموزش. ترجمه داود دانشور. تهران: سمت.
رضایی، محمدمهدی و رهایی، امید (1393). بررسی شاخصه­های هنرهای نمایش سنتی در ایران. همدان: دانشکده شهید مفتح. بهمن 1393.
صالحی، اکبر (1394). «تبیین نظریه انتقادی هنری ژیرو و دلالت­های آن در تعلیم وتربیت». فصلنامه ارزش­شناسی در آموزش (فلسفه تعلیم و تربیت سابق). مقاله 5. دوره 1. شماره اول. ص­ص 81-94.
ضرغامی، سعید (1394). نگاهی به فلسفه برای کودکان از منظر فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کشاورز، اردشیر (1379). «نمایش خیمه شب بازی». فصلنامه هنر. شماره 45. ص­ص 62-73.
کلنر، داگلاس (1394). نظریه انتقادی از مکتب فرانکفورت تا مکتب پسامدرن. ترجمه محمد مهدی وحیدی. تهران: سروش.
مرزوقی، رحمت­الله (1380). «رویکردی به تربیت سیاسی معلمان بر اساس اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)». تربیت اسلامی (مجموعه مقالات). تهران: مرکز مطالعات تربیت اسلامی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.
Giroux, Henry (2005). Border Crossing: Cultural and the Politics of  Education. Second edition. NewYork: Routledge.
Giroux, H. A. (1983). “Theories of  Reproduction and Resistance in the New Sociology of  Education: A Critical Analysis”. Harvard Educational Review, 53(3), 257- 293.
Giroux, H. A. (1977). Pedagogy and the Politics of  Hope: Theory, Culture and Schooling, Acritical Reader. United States of America: Westview press.