مسئله محیط زیست مطالعه در تئاتر خیابانی دو دهه اخیر ایران بر اساس آرای دووینیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

با توسعه و نفوذ سرمایه سالاری، گسترش صنایع،  بهره برداری وسیع از منابع طبیعی و  فراگیری پدیده مصرف گرایی، که نتیجه غیر قابل اجتناب این نظام اجتماعی بوده است،  و  به تبعیت از آن رشد فردگرایی و منفعت طلبی به مثابه پدیده ای فراگیر و توده ای، جهان کنونی و  به تبع آن سرزمین ما ؛  با آسیب هایی در زمینۀ محیط زیست روبروست که به تهدیدی جدی برای طبیعت ، کلیه موجودات زنده و نوع بشر، و از این رهگذر به موضوعی جدی برای تئاتر، بدل گشته اند و به همین سبب به ویژه در دو دهه اخیر فعالان تئاتری در عرصه تئاتر خیابانی درکشور ما نیز آثاری را دراین ارتباط تولید نموده اند، آثاری که بررسی آنها از منظرجامعه شناختی می تواند به شناخت بیشتر از عمق برداشت ها ی نمایشگران ایرانی از این معضل جهانی و ملی و ارزیابی راهکارهای پیشنهادی ایشان برای مقابله با آسیب ها بیانجامد. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر در پی پاسخگویی به این سئوال، که معضلات محیط زیست چگونه  و با بهره بردن از کدامین رویکردها در تئاتر  خیابانی دو دهه اخیر ایران زمین بازتاب یافته اند؟، با بررسی نمونه هایی از آثار تولید شده ( برگزیدگان جشنواره ها ) ، به این موضوع پرداخته و به این نتیجه دست می یابد که شناخت اصحاب نمایش از این معضل بسیار سطحی بوده و راهکارهای پیشنهادی ایشان محدود به ترویج توصیه های سازمان هایی ست که ذیل شعار توسعه، با بی توجهی به تبعات بهره برداری نابهنجار از منابع طبیعی،  در ایجاد این معضل نقشی اساسی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


دووینیو، ژان (1386 ) جامعه شناسی هنر، مهدی سحابی، تهران: مرکز،چاپ سوم .
-------- (1392) جامعه شناسی تئاتر، جلال ستاری، تهران: مرکز .
ستاری، جلال (1392) مقدمه مترجم در جامعه شناسی تئاتر، ژان دووینیو، تهران: مرکز .