بررسی تجلیات اندیشه جهان‌وطنی در سینما: مطالعه موردی فیلم‌های لوهاور و کد مجهول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر،تهران،ایران

2 کارشناسی ارشد سینما، پردیس بین المللی فارابی، دانشگاه هنر،تهران،ایران

چکیده

مقاله حاضر با مروری بر مفهوم جهان‌وطنی، به ارتباط و تحلیل رابطه آن با مفاهیم دیگری چون شهروند جهانی، صلح پایدار و رواداری،‌ مهاجرت، ‌خشونت و بخشایش که زمینه‌ساز ایجاد مفهوم جهان‌وطنی هستند می‌پردازد. اندیشه جهان‌وطنی به این مفهوم است که همه کشورهای دنیا یک کشور و همه ساکنین این کشورها در واقع یک ملت بوده و هموطن هستند. مقاله حاضر جهت تحلیل این موضوع پس از بررسی مفاهیم وتاریخچه این اندیشه، ابتدا از دریچه صلح ابدی و مقاله «تاریخ جهانشمول در غایت جهان‌وطنی» کانت با مقوله جنگ و صلح از دید کانت آشنا شده و به بررسی آرمان جهان‌وطنی و مفهوم شهروند جهانی می‌پردازد. در ادامه بر اساس آراء آرجون آپادورای، جریان‌های جهانی بررسی شده است. سپس با نگاهی به کتاب جهان‌وطنی و بخشایش ژاک دریدا، با ستم و نسل‌کشی ملتها در طول تاریخ که قربانی سیاست‌ورزی ابرقدرت‌ها شدند، مفاهیم صلح، ‌ارزشمندی حرمت انسانی و بخشایش مطرح شده‌اند. آنگاه برای روشن‌تر شدن این رویکرد، فیلم‌های لوهاور و کد مجهول از آثار مهمی که حاوی جنبه‌های جدی درک مفهوم جهان‌وطنی است، تحلیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


اسفندیاری، شهاب (1396). سینمای ملی و جهانی شدن. ترجمه مسعود اوحدی. تهران: انتشارات سروش
اسلامی، رضا. گل پور، سهیلا (1392). رواداری (تلورانس) در نظام بین‌المللی حقوق بشر. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40، پاییز 1392
جونز، اندرو (1396). نظریه‌پردازان بزرگ جهانی شدن. ترجمه مسعود کرباسیان. تهران: نشر چشمه
دریدا، ژاک (1398). جهان‌وطنی و بخشایش. ترجمه امیر هوشنگ افتخاری. تهران: نشر گام نو
رکس، جان (1380). اقلیت‌های قومی و دولت ملی، جامعه شناسی سیاسی جوامعه چند فرهنگی. ترجمه محمد سعید ذکایی. مجله مطالعات ملی. شماره 8
سینگر، پیتر (1388) یک جهان اخلاق جهانی شدن. ترجمه محمد آزاده. تهران: نشرنی
غلامی، سجاد (1392). زیبایی شناسی فضای خارج از قاب و صدا در سینمای میشل هانکه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.استاد راهنما: محمد شهبا. دانشگاه هنر تهران. دانشکده سینما تاتر
کلهون، کریگ (1395). ملت‌ها مهم‌اند (فرهنگ تاریخ و رویای جهان‌وطنی). ترجمه محمدرضا فدایی. تهران: نشرشیرازه
Mulvey J, Rascaroli L, Saldanha H. (2017). For a Cosmopolitan cinema. Alphaville: Journal of Film and Screen Media, issue14, 1-15.