خرده فرهنگ‌های دهه شصت و چگونگی بازنمایی پارودیک آن در سینمای دهه نود ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده سینما و تئاتر، تهران، ایران

چکیده

در سالیان اخیر خرده فرهنگ‌های دهه شصت مورد توجه فرهنگ پژوهان و جامعه شناسان قرار گرفته‌است. دهه‌ای که به واسطه رویدادهای مهم تاریخی و اجتماعی‌اش دهه‌ای مهم در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. در این میان و در راستای تولیدات فرهنگی با موضوعات و مضامین  این دهه، در سینمای دهه نود ایران نیز مجموعه فیلم‌های کمدی پدید آمده‌اند که تمرکز خود را بر بازنماییِ پارودیک خرده فرهنگ‌های این دهه گذارده و با استفاده از عناصر و رمزگان مشترک آنها توانسته‌اند تا رابطه‌ای موثر و مقبولی با مخاطبان برقرار کنند؛ ادعایی که محبوبیت و فروش بالای این فیلم‌ها صحه‌ای بر آن است. از این رو آثار مذکور بستری مناسب برای مطالعه خرده فرهنگ‌ها و تامل در چرایی و چگونگی این خوانش پارودیک ایجاد کرده است. این پژوهش در تحلیل اجتماعی خرده فرهنگ‌ها ابتدا از دیدگاه دیک هبدیج  بهره می‌گیرد و در ادامه از آرای لیندا‌ هاچن در مطالعات پارودی و تقسیم‌بندی سینمایی دن‌هریس در رابطه با انواع پارودی سود جسته‌است. در این پژوهش سعی می‌شود با تمرکز به سطوح معنایی این آثار و استفاده از زمینه‌های تاریخی و عناصر بصری خرده فرهنگ‌ها؛ به ویژگی‌های این نگاه پارودیک پرداخته شود. پژوهش می‌کوشد نشان دهد که چگونه اتخاذ آگاهانه شیوه بازنمایی پارویک، امکان خوانش انتقادی خرده فرهنگ‌های این دهه را برای فیلمسازان فراهم کرده‌است.

کلیدواژه‌ها


احمدی حبیب, خواجه نوری بیژن, موسوی سیدمجید(1388)، عوامل مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 9 ، شماره  33
خنیفر، حسین؛ مسلمی، ناهید(1397) اصول و مبانی روش‌های پژوهشی کیفی، چاپ سوم، تهران: انتشارات نگاه دانش.
هال، استوارت (1391) معنا،فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمه احمد گل‌محمدی،تهران: نشرنی.
هبدیج، دیک(1398) خرده فرهنگ؛ معنای سبک، ترجمه علی صباغی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 
 
Bakhtin, Mikhail/Voloäinov, V. N. (1973) Marxism and the Philosophy of Language, trans. Ladislav Matejka and I. R. Titunik. New York and London: Seminar Press.
Buchloh, Benjamin H. D. (1982) "Parody and Appropriation in Francis Picabia, Pop, and Sigmar Polke," Artforum, 20 (7), 28-34.
Hall,S (1980)[1973]. ‘Encoding, decoding.’ In Culture, Media, Language. Working Papers in Cultural Studies, 1972-1979, ed. by Centre for Contemporary Cultural Studies, 128-138. London: Routledge
Harries,Dan. (2000). Film Parody. British Film Institute.
Hutcheon, Linda (1985) A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms, University of Illinois Press
Hutcheon, Linda (1989) Historiographic Metafiction Parody and the Intertextuality of History, Johns Hopkins University Press.